CSR Activities

โครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่วิศวะ”

ทีมกรุ๊ป โดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป และประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมจำนวน 46 คน ที่เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่อาชีพวิศวกร ตามโครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่วิศวะ” ณ สำนักงานใหญ่ทีมกรุ๊ป

Read more

ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษา

ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดยคุณอำนาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษา ให้แก่น้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดนวลจันทร์ และโรงเรียนก่อนเกณฑ์ วัดนวลจันทร์ ในกิจกรรมการจัดงาน "TEAM GROUP Sport Day & New Year  Party 2015“ เมื่อที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอล Supper Kick ลาดพร้าว 80 โดยมี คุณครูวิรุฬ วรธงไชย รองผู้อำนวยการวัดนวลจันทร์ เป็นผู้แทนรับมอบ

Read more

The English for Kids 2 Camp

ทีมกรุ๊ป โดย มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “English for Kids 2” ระหว่างวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ให้แก่น้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 5-6 จากโรงเรียนวัดท่าด่าน วัดวังยายฉิม วัดหุบเมย และวัดท่าชัย รวม 40 คน มาเข้าค่าย ณ โรงเรียนวัดท่าชัย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Read more

ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

คุณอำนาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป และกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ไปมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2557 ให้แก่น้องๆ นักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 5 แห่ง  ที่ทีมกรุ๊ปให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่โรงเรียนวิชาวดี วัดบ้านมะเกลือ วัดเขามโน โรงเรียนวัดศรี สวรรค์สังฆาราม และโรงเรียนนครสวรรค์ โดยกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย ทุนการศึกษาของนักเรียน ทุนสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมผ้าป่าหนังสือ รวมถึงหนังสือที่ได้รับมอบมาจากการสนับสนุนของมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย

Read more

ทีมกรุ๊ป มอบทุน ภาคเรียนที่ 2/2557 4 รร.ในเขตพื้นที่ จ.นครนายก

ทีมกรุ๊ป โดย มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2557 ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 4 แห่ง

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ คุณอำนาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เดินทางไปจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2557 ให้แก่น้องๆ นักเรียน 4 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครนายก

Read more

กฐินสามัคคีทีมกรุ๊ป 2557

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ คุณอำนาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานทีมกรุ๊ป ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดลานคา ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยร่วมทำบุญ บริจาคเงินและสิ่งของที่เป็นประโยชน์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมยอดเงินจำนวน 615,375 บาท เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

Read more