News

seminar “Japanese Construction Technology

Mr. Chawalit Chantararat, TEAM’s President gave a keynote speech “Thailand’s Needs on Japan’s Construction Technology” in a seminar “Japanese Construction Technology” organized by Advanced Construction Technology Centre (ACTEC) at the Japanese Embassy, Thailand on 14 September 2016.

Read more

“กปน. กลุ่มทีมรวมใจ “ปันน้ำใจ ให้น้ำ ให้ชีวิต”

กปน. และมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ โดยทีมกรุ๊ป ประสานความร่วมมือปันน้ำใจ ให้น้ำ ให้ชีวิต "โครงการน้ำดื่มสะอาด" ซีเอสอาร์เพื่อคุณภาพชีวิตเด็กและชุมชนที่บ้านใหม่ศรีสุข

Read more

“ทีมกรุ๊ป เปิดวิทยาลัยเชิงปฏิบัติพัฒนาวิชาชีพ”

สถาบัน IMT ทีมกรุ๊ป พัฒนาวิชาชีพต่อยอดนักศึกษาที่กำลังจะจบให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที จัดอบรม "เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ รุ่นที่ 1" 8 สัปดาห์ พร้อมรับผู้เข้าอบรมเข้าทำงานในโครงการที่บริหารจัดการอยู่ ทั้งหมด 27 คน เริ่ม 8 สิงหาคมที่ผ่านมา

Read more

“การคมนาคมกับการพัฒนาเมืองตามแนวคิด TOD”

การคมนาคมเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนและการพัฒนาเมืองเป็นอย่างมาก ในอดีตผู้คนตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำลำคลอง เพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต การสัญจรเดินทาง การค้าขายโดยสังเกตได้จากเมืองท่าต่างๆ ที่มีความเจริญมากกว่าเมืองที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ อ่าน "การคมนาคมกับการพัฒนาเมืองตามแนวคิด TOD" โดย คุณวศินี วสุนธราสุข ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 หน้า 10

Read more

“UAV อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเมือง”

การพัฒนาเมืองโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย ด้วยการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV : Unmanned Aerial Vehicle) หรือในอีกชื่อว่า “โดรน” (Drone) มาใช้สำรวจและศึกษาข้อมูลภูมิประเทศเพื่อการวางแผนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเมือง อ่าน “UAV อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเมือง” โดย คุณสมพัสตร์ สุวพิศ ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 หน้า 24

Read more

23 มิ.ย.59: "ทีมกรุ๊ปวิเคราะห์น้ำท่วม" รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3

23 มิ.ย.59: คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (หนึ่งในทีมกรุ๊ป) ให้สัมภาษณ์ประเด็น "ทีมกรุ๊ปวิเคราะห์น้ำท่วม" ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3

Read more

You are here