"ทีมกรุ๊ป สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ"

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

2 มี.ค. 2560 – สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด โดยคุณชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาครัฐ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางท่อ รวมทั้งการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม สำนักงานทีมกรุ๊ป ถนนนวลจันทร์

ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีกรอบแนวทางความร่วมมือกันในการดำเนินการ ได้แก่ สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ การค้าการลงทุนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสองฝ่าย ศึกษาและทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล การวางแผน การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ ร่วมมือกันในการศึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันในการดำเนินการวิจัย รวมไปถึงการเผยแพร่งานวิจัย และร่วมมือกันในการจัดหลักสูตร จัดการสัมมนา รวมไปถึงจัดกิจกรรมอื่นๆ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีระยะเวลา 2 ปี

 

You are here