header-01.png
:
งานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินและรูปแบบการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย-จีน
บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์
งานบริหารงานออกแบบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคลองถั่น ประเทศเวียดนาม
งานจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์และแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) บินสำรวจเมืองบุนเหนือ สปป. ลาว
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
        
 
You are here