คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors
Dr. Prasert Patramai ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย
ประธานกรรมการ
Mr. Peerawat Premchun นายพีรวัธน์ เปรมชื่น
กรรมการ
Dr. Thanasarn Khuayjarernpanishk ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
กรรมการ
Mr. Amnat Prommasutra นายอำนาจ พรหมสูตร
กรรมการ
Mr. Wera Sutesopon นายวีระ สุธีโสภณ
กรรมการ
Mr. Suksavasdi Srisuphonvanij นายสุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์
กรรมการ
You are here