สารจากประธานกรรมการ

ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย

จากการที่ทีมกรุ๊ปขยายวิสัยทัศน์และกำหนด Roadmap เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในระดับภูมิภาคให้ได้ในปี 2020 (2563) ทำให้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เป็นโอกาสและความท้าทายของเราที่จะก้าวผ่านประตูประเทศไทยเข้าแข่งขันในตลาดการค้าการลงทุนของอาเซียน

ตาม Roadmap Plan และคำแนะนำจากผู้ใหญ่หลายท่าน ทีมกรุ๊ปจึงมุ่ง “แสวงหาเครือข่ายพันธมิตรที่มีค่านิยมขององค์กร (Values) คล้ายคลึงกับเรา รวมทั้งความร่วมมือที่ดีทั้งในและต่างประเทศ” เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ไปสู่ความสำเร็จ

จนถึงปัจจุบัน ทีมกรุ๊ปได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้นำในด้านการผลิตและส่งไฟฟ้าแห่งภูมิภาคทางด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนความชำนาญการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการให้บริการด้านไฟฟ้าและพลังงาน

นอกจากนั้น เรายังมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างทีมงานหลากหลายเชื้อชาติเพื่อมุ่งสู่อาเซียน และสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำมาเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ

เราลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology หรือ AIT) สถาบันการศึกษานานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนองานวิจัยความก้าวหน้าด้านวิศวกรรม รวมทั้งนวัตกรรมที่จะสร้างมิติใหม่ในแวดวงวิชาการในหลายๆ ด้าน เพื่อรองรับความท้าทายหรือเมกะเทรนด์ที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่

ต่อมาคือความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันการศึกษาชั้นนำที่พร้อมมุ่งหน้าสู่การเป็น “เจ้าแห่งนวัตกรรม” ทีมกรุ๊ปจะรองรับนักศึกษาของสจล. เข้าฝึกงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาให้สามารถลงมือปฎิบัติงานจริงได้ทันที เราพร้อมที่จะให้บริการแนะนำและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เราให้บริการในด้านต่างๆ ด้านงานวิจัยและพัฒนา เราร่วมกันวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาใช้ได้ตรงกับความต้องการของตลาด

และล่าสุดเราได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยแห่งเมืองที่ผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทีมกรุ๊ปจะร่วมจัดทำหลักสูตรเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองให้นักศึกษาได้ฝึกงานในโครงการจริง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสำหรับพัฒนาเมืองหลวงให้เป็นมหานครชั้นนำในอาเซียน รวมทั้งให้บริการทางวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

การบูรณาการความร่วมมือเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความเข้มแข็งให้กับทีมกรุ๊ปและองค์กรชั้นนำอื่นๆ รวมพลังกันเป็น “ทีมไทยแลนด์” ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาระดับชาติ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ยิ่งไปกว่านั้น ทีมกรุ๊ปยังคงตั้งใจแสวงหาเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศไทยและในทุกประเทศที่ราได้เข้าไปให้บริการ รวมทั้งกับเครือข่ายบริษัทข้ามชาติที่สนใจจะร่วมงานกับเราทั้งในธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมและความแข็งแกร่งในการมุ่งหน้าสู่โอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้


ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย
ประธานกรรมการ
You are here