งานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินและรูปแบบการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย-จีน

เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2569 เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน (Standard Gauge) เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย และเส้นทางแก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด ความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่อย่างใกล้ชิดระหว่างไทย-จีน นับเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงและการผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้น การมีส่วนร่วมลงทุนจากรัฐบาลจีนจะช่วยให้สามารถบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน โดยเฉพาะการบริหารจัดการการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างไทย-จีน

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมและสนับสนุนการดำเนินการภายใต้รูปแบบสัญญาและบริหารจัดการสัญญาตามกรอบความตกลงร่วมมือไทย-จีนโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย-จีน

You are here