การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับอาคารเก่าในยุคใหม่พร้อมต้านภัยพิบัติ

เจ้าของโครงการ: สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับ “อาคารเก่าในยุคใหม่ พร้อมต้านภัยพิบัติ” เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการปรับปรุงอาคารเก่าอีกทั้งให้เกิดจิตสำนึกที่ ดีในการดูแลรับผิดชอบร่วมกันเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ของบริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

ในโอกาสที่ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมของ สปป.ลาว ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 และยื่นเข้าตลาด หลักทรัพย์แห่งสปป.ลาว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 จึงได้จัดกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำองค์กร และเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำหนังสือเชิงวิชาการชุด 730 ปี ลายสือไทย

เจ้าของโครงการ : กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด.

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญของลายสือไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ จึงจัดทำหนังสือเชิงวิชาการชุด 730 ปี ลายสือไทยในโอกาส 730 ปี ลายสือไทย ในปี 2556 เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาและคุณค่าของอักษรไทย รวมทั้งวัฒนธรรมการอ่านและการเขียน

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Bangkok Car Free Day 2014

เจ้าของโครงการ: สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
บริษัทที่ปรึกษา:   บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่งได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมโครงการ Bangkok Car Free Day 2014 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว พร้อมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทาง ด้วยการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ขบวนจักรยานกว่า 30,000 คัน จากท้องสนามหลวงสู่ถนนสีลม กิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัลนิทรรศการ และบูธจำหน่ายสินค้า

อ่านเพิ่มเติม

You are here