การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง โรงไฟฟ้าอุทัย

เจ้าของโครงการ : บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
บริษัทที่ปรึกษา :   บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด มีแผนที่จะก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าอุทัย ผ่านอำเภอวังน้อย และอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร จึงได้ว่าจ้างทีมกรุ๊ปเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด ล้อมของโครงการเสนอแนะแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการและ บริเวณใกล้เคียง

You are here