มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ :  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ปรึกษา :   บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าอุทัย ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,700 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศ คาดว่าจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ใน พ.ศ. 2558

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง เพื่อให้โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

You are here