การคมนาคมและโลจิสติกส์

บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

ขอบเขตบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ : แผนกโยธาธิการและผังเมืองและคมนาคม นครหลวงเวียงจันทน์

แผนกโยธาธิการและผังเมืองและคมนาคม นครหลวงเวียงจันทน์ ต้องการปรับปรุงโครงข่ายถนนและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงข่ายถนนเดิมด้วยการปรับปรุงสภาพถนน รวมทั้งเครื่องหมายจราจร และควบคุมความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอนาคตด้วยการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่เหมาะสมและระบบระบายน้ำใน 4 เส้นทาง รวมระยะทางยาวประมาณ 9.55 กิโลเมตร ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้บริหารงานโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง และควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ควบคุมงานก่อสร้างถนนเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว

เจ้าของโครงการ : กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว 
ขอบเขตบริการ : สำรวจ ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสา-บ้านเชียงแมนได้รับเงินช่วยเหลือจาก NEDA ในการพัฒนาโครงการนี้ ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4B ซึ่งมีลักษณะเป็นถนน 2 ช่องจราจรที่ได้มาตรฐาน ผิวจราจรเป็นแบบ DBST โครงการเริ่มจากบ้านนาปุง เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี ไปจนถึงเมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ระยะทางรวม 114 กิโลเมตร เมื่อปรับปรุงแนวเส้นทางที่พาดผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาให้มีความปลอดภัยและปรับปรุงผิวทางจากถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง แล้วจะทำให้การเดินทางจากด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ไปยังหลวงพระบาง ใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมงครึ่งและช่วยให้สามารถขนส่งสินค้าและบริการระหว่างประเทศไทยและสปป. ลาว ได้ทุกฤดูกาล รวมทั้งช่วยยกระดับระบบคมนาคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

งานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่

เจ้าของโครงการ: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

กระทรวงคมนาคม มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำหนดแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและขนส่งไปสู่รูปแบบที่มีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยต่ำและมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้โครงข่ายทางรถไฟเป็นโครงข่ายหลักของประเทศ (Backbone) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่างๆ ในประเทศ และรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม

งานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินและรูปแบบการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย-จีน

เจ้าของโครงการ: การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2569 เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน (Standard Gauge) เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย และเส้นทางแก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด ความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่อย่างใกล้ชิดระหว่างไทย-จีน นับเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงและการผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้น การมีส่วนร่วมลงทุนจากรัฐบาลจีนจะช่วยให้สามารถบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน โดยเฉพาะการบริหารจัดการการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างไทย-จีน

อ่านเพิ่มเติม

You are here