แหล่งน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำ

โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันเบตาโน สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

เจ้าของโครงการ: Timor GAP, E.P.
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด

Timor GAP, E.P. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านก๊าซและปิโตรเลียมของติมอร์-เลสเตเล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศ พร้อมสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น จึงกำหนดให้มีการศึกษาสำรวจเพื่อพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โดยใช้เบตาโน เป็นแหล่งศูนย์กลางในการพัฒนาโรงกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในเขตชายฝั่งตอนใต้ของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสำรวจและออกแบบเขื่อนเกาะกง

เจ้าของโครงการ: บริษัท L.Y.P. Group จำกัด
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

โครงการสำรวจและออกแบบเขื่อนเกาะกง เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในแต่ละปี ซึ่งปริมาณการใช้น้ำประปาของเกาะกงและบริเวณใกล้เคียงมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ทีมกรุ๊ป จึงได้รับมอบหมายให้เข้าไปสำรวจและออกแบบเขื่อนที่ จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา เขื่อนจะตั้งอยู่ห่างจากเกาะกงประมาณ 10 กม. เป็นเขื่อนดินถม ความสูง 35 ม. ความยาวสันเขื่อน 383 ม. อาคารระบายน้ำล้นแบบ Ogee Crest ระบายน้ำได้ 413 ลบ.ม. ต่อวินาที ความจุของอ่าง 3.5 ล้าน ลบ.ม.

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำลิกแก่งหลวง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

เจ้าของโครงการ: D.M.D. Co., Ltd.
บริษัทที่ปรึกษา: TEAM LAO Co., Ltd.

น้ำลิกมีต้นน้ำอยู่ที่ภูเขาพูคูนในแขวงหลวงพระบางและไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำน้ำงึมทางตอนใต้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 1 แขวงเวียงจันทน์ มีโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำลิก 1 และเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำลิกแก่งหลวง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในประเทศ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในแขวงเวียงจันทน์

อ่านเพิ่มเติม

งานจัดเตรียมข้อมูลนำเข้าแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการจำลองสภาพน้ำท่วมของลุ่มน้ำคุโมะสุและลุ่มน้ำชินะโนะ ประเทศญี่ปุ่น

เจ้าของโครงการ: Pacific Consultants Co., Ltd. (PCKK)
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: จัดเตรียมข้อมูลนำเข้าแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการจำลองสภาพน้ำท่วม

ทีมกรุ๊ปได้สนับสนุน PCKK ในการดำเนินงานตามสัญญากับรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยการจัดเตรียมข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการทำแบบจำลองน้ำท่วมของ PCKK โดยคัดกรองข้อมูลระดับความสูงพื้นดินความละเอียดสูง สร้างตาข่ายตัวแทนระดับความสูงพื้นดินที่คัดกรองแล้ว และกำหนดขอบตาข่าย
ที่เป็นแนวคันกั้นน้ำพร้อมค่าระดับความสูงของคันกั้นน้ำ

อ่านเพิ่มเติม

You are here