แหล่งน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำ

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำกง 0 แขวงอัตตะปือ สปป. ลาว

เจ้าของโครงการ: บริษัท พีที คอนสตรัคชั่น จำกัด
ผู้ดำเนินการ: TEAM LAO Co., Ltd. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: ทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารเพื่อการประมูล และทำหน้าที่วิศวกรของเจ้าของโครงการช่วงการก่อสร้าง

น้ำกงเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเซกอง ในแขวงอัตตะปือสปป. ลาว แม้จะมีการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำกง 1 2 และ 3 แล้ว แต่พื้นที่ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาโครงการได้อีกในปี 2554 จึงมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำกง 0 บริเวณท้ายเขื่อนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำกง 1

อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรที่ปรึกษางานขุด โครงการเขื่อนน้ำแก่น สปป. ลาว

เจ้าของโครงการ: บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
ขอบเขตบริการ: สำรวจสภาพและจัดทำแผนที่ธรณีวิทยา และให้คำแนะนำในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเสถียรภาพในระหว่างงานขุดบริเวณอาคารระบายน้ำล้น

เขื่อนน้ำแก่นเป็นโครงการเขื่อนกักเก็บน้ำสำหรับโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ ขนาด 1,600 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สปป. ลาว กำหนดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี 2558พร้อมอำนวยประโยชน์ด้านการชลประทานและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของท้องถิ่น ทีมกรุ๊ปดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การป้องกันและแก้ปัญหาการวิบัติของลาดเขาในระหว่างงานขุดบริเวณอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เจ้าของงาน: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ดำเนินการ: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: จัดการฝึกอบรมฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ และร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นปรับปรุงและจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล

            โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล เป็นการจัดทำแผนที่น้ำของชุมชนทั่วประเทศ โดยนำร่อง 500 ตำบลในปี 2555 ในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง โครงการนี้จะช่วยทำให้ฐานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีอยู่มีความสมบูรณ์ ถูกต้องมากขึ้น ทั้งยังใช้เป็นข้อมูลและประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการน้ำในชุมชนให้ทันกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เป็นการแก้ปัญหาน้ำตั้งแต่ระดับฐานราก

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบริหารจัดการ ฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค ภายหลังน้ำท่วม เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

เจ้าของโครงการ: บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: ประสานงานก่อสร้าง ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ตรวจสอบบัญชีวัสดุและประเมินราคากลางตลอดจนพิจารณาสนับสนุนเอกสารประกันภัย

          เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เป็นเขตอุตสาหกรรม แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่กว่า 6,485 ไร่ ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 ซึ่งต้องได้รับการฟื้นฟูพื้นที่ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ซึ่งเป็นระบบตะกอนเร่ง ทั้งแบบบ่อเติมอากาศแบบปกติและแบบคลองวนเวียน อันเป็นระบบบำบัดที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยทั้งสองระบบจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมงและมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณน้ำเสียได้สูงสุดวันละ 40,000 ลูกบาศก์เมตร

อ่านเพิ่มเติม