แหล่งน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำ

โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมสถานีสูบน้ำดิบสำแล

เจ้าของโครงการ: การประปานครหลวง (กปน.)
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: ศึกษา สำรวจและออกแบบ ประมาณการค่าก่อสร้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา

กปน. ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมสถานีสูบน้ำดิบสำแลที่ ต.สำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งสูบน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองประปาเพื่อนำไปผลิตน้ำประปาที่ โรงงานผลิตน้ำบางเขน สามเสน และธนบุรี เท่ากับประมาณร้อยละ 70 ของน้ำประปาที่ กปน. ผลิตได้

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาระบบประปา จังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เจ้าของโครงการ: Hein Linn San Co., Ltd.
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / Total Business Solution Co., Ltd.
ขอบเขตบริการ: ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเพื่อการประกวดราคา

Hein Linn San ได้ว่าจ้างทีมกรุ๊ปให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทั้งอุทกวิทยา ธรณีวิทยา ประชากร และการลงทุน ของโครงการพัฒนาระบบประปาในจังหวัดท่าขี้เหล็ก พร้อมทั้งเสนอแนวทางเลือกโครงการ ซึ่งภายหลังการศึกษาโครงการดังกล่าว ทีมกรุ๊ปยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดทำแบบ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประเมินศักยภาพและออกแบบระบบระบายน้ำโรงงานซันไชน์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เจ้าของโครงการ: บริษัท เนสท์เล่ วอเตอร์ส จำกัด
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: ศึกษาและออกแบบ

ที่ผ่านมา โรงงานซันไชน์มักประสบปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าในพื้นที่โรงงานในกรณีที่ฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำ หลากเกินกว่าศักยภาพการระบายของระบบระบายน้ำของทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณด้านหน้าโรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทีมกรุ๊ป จึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศึกษาทางอุทกวิทยาและวิเคราะห์ประเมินศักยภาพของระบบระบายน้ำภายในโรงงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำหลากจากภายนอก ออกแบบระบบระบายน้ำใหม่ในกรณีที่จำเป็น รวมถึงประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพและป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวร

เจ้าของโครงการ: การประปานครหลวง (กปน.)
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: สำรวจออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคาและควบคุมงานก่อสร้าง

จากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. 2554 ที่มีน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียไหลล้นเข้ามาในแหล่งนํ้าดิบที่ใช้ในการผลิตนํ้าประปาของ กปน. ส่งผลต่อคุณภาพของแหล่งนํ้าดิบ ดังนั้น เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าว กปน. จึงดำเนินโครงการปรับปรุงระบบส่งนํ้าดิบเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและป้องกัน นํ้าท่วมเป็นการถาวรในพื้นที่คลองประปาฝั่งตะวันออกจากสถานีสูบนํ้าดิบสำแล ถึงโรงงานผลิตนํ้าบางเขน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากนํ้าท่วมในอนาคต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค

อ่านเพิ่มเติม