แหล่งน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำ

โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำเพื่อการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่าน

เจ้าของโครงการ: กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: ศึกษาและออกแบบรายละเอียด

ปัจจุบัน เรือบรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถขนส่งสินค้าไปได้ถึงแค่จังหวัดอ่างทอง หรือ 180 กม. จากทะเล ด้วยเหตุนี้ กรมเจ้าท่าจึงริเริ่มโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำเพื่อการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่าน บริเวณต.น้ำพระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี และบริเวณ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ซึ่งจะช่วยให้เรือบรรทุกสินค้าสามารถเดินทางไปขนส่งสินค้าได้ถึงอ.ตะพานหิน จ.พิจิตร หรือ 477 กม. จากทะเล ตลอดทั้งปี เป็นการลดต้นทุนด้านการขนส่งของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดทำ แผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก

เจ้าของโครงการ: การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนแม่บท

กปภ. มีความประสงค์จะจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง และป่าสัก ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อุทัยธานี เพชรบูรณ์ และสระบุรี เพื่อวางยุทธศาสตร์ในการจัดหาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ สำหรับการผลิตน้ำประปาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทีมกรุ๊ปร่วมพัฒนาแผนแม่บทดังกล่าวด้วยการรวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำดิบและระบบน้ำดิบ รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมและแนวทางการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 สปป.ลาว

เจ้าของงาน : บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) / บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด / บริษัท น้ำงึม 2 พาวเวอร์ จำกัด
ผู้ดำเนินการ : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเขื่อนกักเก็บน้ำและโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2 ตั้งอยู่บนลำน้ำงึม บ้านห้วยบ่อ แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งก่อสร้าง ดำเนินการ และได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มคนไทยที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านการลงทุนในอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เขื่อนน้ำงึม 2 เป็นเขื่อนหินถมบดอัด ดาดหน้าคอนกรีต  สูง 181 เมตร ยาว 485 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 6,774 ล้านลูกบาศก์เมตร มีระดับเก็บกักสูงสุด 375 เมตร ท้ายเขื่อนมีโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังการผลิต 615 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เครื่อง มีอัตราการผลิตไฟฟ้า 2,218 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี โดยส่งไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของบางจากปิโตรเลียม

เจ้าของโครงการ: บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ขอบเขตบริการ: ศึกษาออกแบบเบื้องต้น

บางจากปิโตรเลียมตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใน พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินโครงการในระยะที่ 3 ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกะวัตต์ 4 แห่ง ได้แก่ ที่ 1) ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 2) ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 3) ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และ 4) ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาด 16 เมกะวัตต์ ที่ ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในไตรมาสที่ 2 ของ พ.ศ. 2557

อ่านเพิ่มเติม