โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สปป.ลาว

เจ้าของงาน: Xayaburi Power Co., Ltd.
บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด และ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด


โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี เป็นหนึ่งใน 9 โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำที่มีศักยภาพสูงบนลําน้ำโขงสายหลักของลุ่มน้ำโขงตอนล่าง คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 1,260 เมกะวัตต์ หรือประมาณ 2 เท่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำงึม 2

โดยพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่จะจําหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทย และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของสปป.ลาว ซึ่งตั้งเป้าหมายจะเป้น “แบตเตอรี่แห่งเอเชีย”  

ไซยะบุรีเป็นเขื่อนแบบฝายน้ำล้นขนาดใหญ่บนแม่น้ำโขง ตั้งอยู่ในแขวงไซยะบุรี ประเทศสปป.ลาว ที่กําหนดให้มีการสร้างช่องปลาผ่าน ซึ่งได้รับการออกแบบสําหรับปลาหลายสายพันธ์ ที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันเป็น แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
นอกจากลุ่มบริษัททีมจะเป็นผู้ ศึกษาความเหมาะสม โครงการ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีแล้ว ยังได้ออกแบบงานโยธา ประเมินราคา กําหนดแผนการดําเนินงาน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการประมูลและสัญญาอีกด้วย

You are here