วิศวกรที่ปรึกษางานขุด โครงการเขื่อนน้ำแก่น สปป. ลาว

เจ้าของโครงการ: บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด
บริษัทที่ปรึกษา: บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด
ขอบเขตบริการ: สำรวจสภาพและจัดทำแผนที่ธรณีวิทยา และให้คำแนะนำในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเสถียรภาพในระหว่างงานขุดบริเวณอาคารระบายน้ำล้น

เขื่อนน้ำแก่นเป็นโครงการเขื่อนกักเก็บน้ำสำหรับโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ ขนาด 1,600 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สปป. ลาว กำหนดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี 2558พร้อมอำนวยประโยชน์ด้านการชลประทานและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของท้องถิ่น ทีมกรุ๊ปดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การป้องกันและแก้ปัญหาการวิบัติของลาดเขาในระหว่างงานขุดบริเวณอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อน

 

 

You are here