ข่าว

"BIM/CIM Implementation in the Private Sector: Case Studies in Thailand"

ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ BIM ทีมกรุ๊ป ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อ " BIM/CIM Implementation in the Private Sector: Case Studies in Thailand"  ในงานประชุมทางวิชาการ The 6th International Symposium on Frontier Technology จัดโดย Kochi University of Technology, Japan  เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2560

อ่านเพิ่มเติม

Hot News

“แผนระบายน้ำ 141,600 ล. จากบางบาล-บางไทรถึงวงแหวนรอบ 3”

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น “แผนระบายน้ำ 141,600 ล. จากบางบาล-บางไทรถึงวงแหวนรอบ 3”  นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

Hot News

"ถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพผ่านห้องเรียนปฏิบัติจริง"

โดย ดร.ชฎิล จุฑาจินดาเขต ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 หน้า 10

อ่านเพิ่มเติม

“TEAM Kids สานต่อที่พ่อทำ” เรื่อง “รู้รักษ์พลังงาน” จ.นครนายก

ทีมกรุ๊ป โดย มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “TEAM Kids สานต่อที่พ่อทำ” เรื่อง “รู้รักษ์พลังงาน” ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5-6 จาก รร.วัดท่าด่าน รร.วัดท่าชัย รร.วัดวังยายฉิม และรร.วัดหุบเมย รวม 106 คน

อ่านเพิ่มเติม

"มอบทุนการศึกษา 2/2560 ในเขตจังหวัดนครนายก”

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป และกรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560” กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ แจกขนมของขวัญ ให้แก่น้องๆ นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน วัดท่าชัย วัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 

อ่านเพิ่มเติม

"อาเซียนกับประเทศคู่เจรจากระชับสายใย ไทย-อินเดีย”

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา อาเซียนมุ่งพัฒนาโดยมีมิตรประเทศที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ และมีผลประโยชน์ร่วมกันที่เรียกว่า “ประเทศคู่เจรจา” ทั้งหมด 9 ประเทศ อ่าน... "อาเซียนกับประเทศคู่เจรจากระชับสายใย ไทย-อินเดีย" โดย  ประดาป พิบูลสงคราม ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ระดมสมอง ฉบับวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2560 หน้า 10

อ่านเพิ่มเติม

You are here