ข่าว

Hot News

"การพัฒนาอสังหาเพื่อสังคมสูงอายุ"

จากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยข้อมูลจากการคาดการณ์ ในอีก 5 ปีข้างหน้า คือ ปี 2565 จะมีผ้สูงอายุ 13 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 20 % ของประชากรและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากอัตราการเกิดของคนไทยลดลง และแนวโน้มการดูแลสุขภาพให้มีอายุยืนยาวสูงขึ้น อ่าน "การพัฒนาอสังหาเพื่อสังคมสูงอายุ" โดย ดร.จริยา บุณยะประภัศร ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 7 - วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 หน้า 10

อ่านเพิ่มเติม

"เหตุใดน้ำจึงท่วม จ.สกลนคร วิเคราะห์กันชัดๆ"


คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น "เหตุใดน้ำจึงท่วม จ.สกลนคร วิเคราะห์กันชัดๆ" รายการคนหลังข่าว ทาง TNN24 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

"ทีมกรุ๊ป" วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน"

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์ประเด็น "ทีมกรุ๊ป" วิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน ทาง Springnews เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

"ทีมกรุ๊ป เปิดสอนหลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ BIM Building Information modelling"

ทีมกรุ๊ป เปิดสอนหลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ BIM Building Information modelling เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้  ความเข้าใจ ในกระบวนการเทคโนโลยี BIM และสามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ ของ Autodesk Revit  และ Autodesk Navisworks  ไปใช้ในการสร้างโมเดล 3 มิติ ด้านงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบ และการวางแผนงานก่อสร้างได้ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

"Digital Technology in Building & Infrastructure Development”

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป กล่าวเปิดการสัมมนาหัวข้อ "Digital Technology in Building & Infrastructure Development” และได้รับเกียรติจากคุณวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาพรวมและแนวโน้ม Digital Technology ในประเทศไทย”

อ่านเพิ่มเติม

"พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย ปันน้ำใจให้โอกาสทางการศึกษา”

ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ สนับสนุนทุนการศึกษาปันน้ำใจให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก และนครสวรรค์ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

อ่านเพิ่มเติม

You are here