"King of Water ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพัฒนาแหล่งน้ำ"

"หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้..." กระแสพระราชดำรัสนี้ พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีความหมายชัดเจนถึงความสำคัญของน้ำต่อชีวิตและการยังชีพของผู้คน ทำให้ได้ตระหนักถึงความห่วงใยเกี่ยวกับ "น้ำ"  อ่าน "King Of Water ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพัฒนาแหล่งน้ำ" โดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ ทีมกรุ๊ป ที่ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 - 22 มกราคม 2560 หน้า 10

read more >

You are here