ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่วิศวะ ปี 5

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ทีมกรุ๊ป ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)และโรงเรียนนครสวรรค์ ส่งเสริมความเป็นเลิศพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่สากล เปิดโลกวิศวกร จัดกิจกรรม“โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ” ให้แก่น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้มาศึกษาดูงาน ได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบอาชีพโดยตรงที่ทีมกรุ๊ป และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป และศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับการมาศึกษาดูงานของคณะครูและนักเรียนในครั้งนี้ว่า

“...เป็นเรื่องที่ยินดีที่นักเรียนให้ความสนใจด้านวิศวกรรมมากขึ้นมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนและมอบทุนกับโรงเรียนนครสวรรค์มาอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และจัดกิจกรรม “ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ” ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์นับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนเก่าที่ประสิทธิประสาทความรู้ให้ผมมาต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 5...หวังว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่สนใจใช้ความสามารถของตัวเองตั้งใจสอบเข้าไปเรียนต่อวิศวะให้สำเร็จและจบมาทำงานเป็นวิศวกรช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต…”

นอกจากนี้ เพื่อแนะนำและสนับสนุนแก่นักเรียนที่มีความสนใจด้านวิศวกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอนและมาพิสูจน์อาชีพด้านวิศวะจากผู้มีประสบการณ์และประกอบอาชีพโดยตรง ทีมกรุ๊ป ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “เปิดโลกวิศวกร” โดยวิทยากร ดร.อภิชาติ สระมูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ทรัพยากรมนุษย์ มาแนะนำบอกเล่าประสบการณ์อาชีพวิศวกร อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อไป

โครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ” ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานอาชีพทางด้านวิศวะประกอบไปด้วย ที่ผ่านมามีการไปศึกษาดูงานทางด้านรถไฟฟ้า โครงการประปา และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะและเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทีมกรุ๊ป ที่ได้มีการตกลงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ในกิจกรรมซีเอชอาร์การทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกัน โดยได้ไปมอบทุนให้แก่โรงเรียนนครสวรรค์ร่วมกันในครั้งล่าสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

และในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้มีโอกาสนำนักเรียนมาเยี่ยมชมดูงานด้านวิศวกรรมที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ หรือเดิมเรียกว่า โรงไฟฟ้ายันฮีโดยได้รับเกียรติจากนายศานิต ด่านสมสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง นายวิภพ ภาณุอำไพ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และคณะมาให้การต้อนรับ นายพัฒน์ภูมิ คุ้มสะอาด วิทยากรระดับ 4 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บรรยายภาพรวมและนำชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี

 You are here