ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร “การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่" รุ่น 1 (วิศวกร M&E)"

สืบเนื่องจากหลักสูตร “การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่" รุ่น 1 (วิศวกร M&E) ที่ทีมกรุ๊ป ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว และตามที่ผู้สมัครได้ส่งใบสมัครมาเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรของทางบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนี้รวมทั้งสิ้น 89 ท่าน (ดังเอกสารแนบ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์")

*เนื่องจากแต่ละรอบการสัมภาษณ์จำกัดจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ดังนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้แจ้งความจำนงก่อน

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โปรดเลือกรอบการสัมภาษณ์ ตามวันและและช่วงเวลาที่ได้ระบุข้างต้น และกรุณาแจ้งกลับมายังคุณขวัญชนก ทองย่น สถาบันการบริหารจัดการและเทคโนโลยี่ โทรศัพท์ 02-509-9000 กด 1801-5 ต่อ 102 หรือ 061-420-569 ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์

สถานที่สัมภาษณ์ สถาบันการบริหารจัดการและเทคโนโลยี่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (แผนที่บริษัท)

กรณีผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่อยู่ต่างจังหวัดและมีความจำเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์ที่บริษัทฯได้ ทางบริษัทฯ จะยกเว้นให้สัมภาษณ์ผ่านทางออน์ไลน์ เป็นกรณีไป

You are here