ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร “เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่” รุ่น 2 (วิศวกรโยธา)

สืบเนื่องจากหลักสูตร “เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่” รุ่น 2 (วิศวกรโยธา) ที่ทางบริษัทฯได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อมาเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว และตามที่ผู้สมัครได้ส่งใบสมัครมาเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรของทางบริษัทฯ ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อดังเอกสารแนบ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์")

*เนื่องจากแต่ละรอบการสัมภาษณ์จำกัดจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้แจ้งความจำนงก่อน

ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โปรดเลือกรอบการสัมภาษณ์ ตามวันและและช่วงเวลาที่ได้ระบุในเอกสารแนบ และกรุณาแจ้งกลับมาที่คุณเทียนศรี บางม่วงงาม สถาบันการบริหารจัดการและเทคโนโลยี่ โทรศัพท์ 02-509-9000 กด 1801-1805 ต่อ 103 หรือ061-420-5693 ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์

สถานที่สัมภาษณ์ สถาบันการบริหารจัดการและเทคโนโลยี่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (แผนที่บริษัท)

กรณีผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่อยู่ต่างจังหวัดและมีความจำเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์ที่บริษัทฯได้ ทางบริษัทฯ จะยกเว้นให้สัมภาษณ์ผ่านทางออน์ไลน์ เป็นกรณีไป

You are here