"มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 สร้างรถไฟฟ้าเพิ่มศักยภาพ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC"

เมื่อโลกได้ปรับเปลี่ยนรับกับการท้าทายใหม่ๆ ประเทศไทยก็พร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่เราได้คุ้นชินกับการได้ยินได้ฟังมาสักระยะหนึ่งแล้วนั้น เป็นการพัฒนาที่เปลี่ยนเศรษฐกิจประเทศแบบเดิมไปสู่ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง คนไทยใช้ Smart Technology และพัฒนาตนเองให้เป็น Smart People   อ่าน "มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 สร้างรถไฟฟ้าเพิ่มศักยภาพ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC" โดยทีมกรุ๊ป พิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 30 เมษายน 2560 หน้า 10

read more >

You are here