"การพัฒนาอสังหาเพื่อสังคมสูงอายุ"

จากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยข้อมูลจากการคาดการณ์ ในอีก 5 ปีข้างหน้า คือ ปี 2565 จะมีผ้สูงอายุ 13 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 20 % ของประชากรและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากอัตราการเกิดของคนไทยลดลง และแนวโน้มการดูแลสุขภาพให้มีอายุยืนยาวสูงขึ้น อ่าน "การพัฒนาอสังหาเพื่อสังคมสูงอายุ" โดย ดร.จริยา บุณยะประภัศร ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 7 - วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 หน้า 10

read more >

You are here