"ตรวจโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัย"

การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านอุตสหกรรมและการท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองใหม่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อ่าน "ตรวจโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัย" โดย ดร.สหพล ทิมพงษ์ ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ หน้า 10 ฉบับวัน ที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560

read more >

You are here