การบริการเทคโนโลยีก้าวหน้า

Advance Technology

โลกในทุกวันนี้ได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่หล่อหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย ทีมกรุ๊ปเล็งเห็นความสำคัญของนวัตกรรม ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง  

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการและฝึกอบรม การออกแบบด้วยโมเดล 3 มิติ (BIM) การถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่ (Drone-based Survey) และการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีเทคนิค

  • การบริการทำาแบบ 3 มิติ ด้วย Building Information Modeling (BIM) หรือซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนแบบอาคารแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อแสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหว ช่วยวิเคราะห์โครงสร้าง ประมาณราคา ตรวจสอบความขัดแย้งของแบบและขยายผลไปใช้งานในช่วงการก่อสร้าง ตลอดจนการใช้งานและบำรุงรักษาได้
  • การบริการถ่ายภาพทางอากาศและทำาแผนที่ (Drone-based Survey) ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจภูมิประเทศรูปแบบใหม่ UAV&RTK (Unmanned Aerial Vehicle และ Real Time Kinematic) ซึ่งจะช่วยงานสำรวจและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง จัดทำแบบจำลอง 3 มิติเสมือนจริงและจัดทำชุดข้อมูลพิกัดเชิงพื้นผิว 3 มิติ ที่มีความถูกต้องแม่นยำในระดับสูง
  • การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีเทคนิค (Instrumentation) ทีมกรุ๊ปมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดินมายาวนาน จึงเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการสอบเทียบค่า การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด การสำรวจทางธรณีวิทยาการประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ การดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบตรวจวัด รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจวัด

  • งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง และจัดทำระบบเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • งานจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้โดรน โครงการทางด่วนเมืองเวียงจันทน์ ช่วงที่ 1 สปป.ลาว : Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd. (AIDC)
  • งานสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่เพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำแจ 1 สปป.ลาว : Namche 1 Hydropower Co., Ltd.
  • โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1: เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนและงานที่ปรึกษาทางด้านธรณีวิทยา : Obayashi Corporation, Nam Ngiep 1 Power Co., Ltd.
  • งาน Shop Drawing สถานีรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 2 : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  • งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือควบคุมการทรุดตัว ตรวจวัด และแปลผล โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  • งานการจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรใหม่ และการจัดอบรมด้านวิชาชีพต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ BIM : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
You are here