การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม


ทีมกรุ๊ปพร้อมมอบบริการแบบครบวงจรในการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าโครงการจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพน้อยที่สุด เพื่อให้พัฒนาโครงการได้อย่างยั่งยืน

 • การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
 • การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การประเมินผลกระทบด้านสังคม
 • การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
 • การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม
 • แผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน
 • แผนพัฒนาสังคม
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม: บริษัท เทพสถิต วินด์ ฟาร์ม จำกัด
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แผนจัดการสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย สปป. ลาว: บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ  บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด
 • ที่ปรึกษาควบคุมการดำเนินแผนจัดการสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในระยะก่อสร้าง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สปป. ลาว: บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาควบคุมการดำเนินแผนจัดการสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในระยะก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง ช่วงบางซื่อ-รังสิต: การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
You are here