การบริหารจัดการและการฝึกอบรม


ทีมกรุ๊ปพร้อมให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการและการก่อสร้าง เพื่อให้โครงการสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสนับสนุนลูกค้าในการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กร ด้วยบริการที่ปรึกษาด้านการเงิน การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

•    การบริหารจัดการโครงการ แผนความปลอดภัย
    การตรวจสอบและควบคุม

•    กลยุทธ์การตลาดและการวิจัยการตลาด
•    การบริหารจัดการความเสี่ยง

-    ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
-    การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
•    การเงิน การลงทุน การบริหารจัดการ
    เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

•    การบริหารจัดการองค์กร
•    บริการที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ
     (เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)

-    งานด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร
-    การเงินและการลงทุน
-    กฎหมายและภาษี
-    การวิจัยตลาด  • โรงงานแปรรูปปลาเบ้นแจและโรงงานแปรรูปกุ้งเว้ ประเทศเวียดนาม: CP Vietnam Livestock Corporation
  • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550: บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  • โรงงานยาสูบแห่งใหม่: โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
You are here