โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เจ้าของโครงการ :  Xe-Pian Xe-Namnoy Power Co., Ltd.

ขอบเขตงานบริการ : ศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย มีกำลังผลิต 420 เมกะวัตต์ ขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 378 เมกะวัตต์ โดยส่งเข้าทาง จ.อุบลราชธานี ที่เหลือประมาณ 42 เมกะวัตต์จะเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าของประเทศลาว

 

ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้างประกอบด้วยฝายผันน้ำห้วยหมากจัน เขื่อนเซเปียน ซึ่งเป็นเขื่อนหินถม มีทางระบายน้ำล้นเป็นคอนกรีต มีความสูง 48 ม. ยาว 1,300 ม. และความจุของอ่างเก็บน้ำประมาณ 31 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนเซน้ำน้อย ซึ่งเป็นเขื่อนหินถมมีความสูงประมาณ 73 ม. ยาว 1,600 ม. อ่างเก็บน้ำมีความจุประมาณ 1,043 ล้าน ลบ.ม. อุโมงค์ส่งน้ำคอนกรีตยาว 15.7 กม. โรงไฟฟ้ากำลังผลิตประมาณ 420 เมกะวัตต์ และคลองส่งน้ำกว้าง 20 ม. ยาว 6 กม. เพื่อใช้ส่งน้ำหลังการผลิตไฟฟ้าแล้วมาลงลำน้ำเซกอง