แล้งหนักสะเทือนสินค้าเกษตร ฝนน้อยข้ามปี-เขื่อนใหญ่น้ำแห้ง