“การนำเสนอเทคนิคการใช้ BIM ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง จากบริษัทออกแบบและควบคุมงาน”

ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ-หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีระดับสูง ได้รับเชิญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เป็นวิทยากรในงานสัมมนา “การประยุกต์ใช้ BIM ในงานออกแบบและก่อสร้าง (ด้านงานอาคาร)” ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อเรื่อง “การนำเสนอเทคนิคการใช้ BIM ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง จากบริษัทออกแบบและควบคุมงาน” ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561