พลัง “ทีม” สร้างสรรค์การศึกษาให้เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561

ทีมกรุ๊ป โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแบ่งปันความเอื้ออาทรให้แก่เยาวชน 9 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์และนครนายกมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ด้วยการสร้างสังคมนิยมอ่าน สนับสนุนการศึกษา เสริมสร้างองค์ความรู้ บริจาคหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และนำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้

สำหรับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ทีมกรุ๊ป ได้ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารและพนักงาน เดินทางไปมอบทุนให้แก่นักเรียน 5 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โรงเรียนวัดเขามโน และโรงเรียนศรีสวรรค์สังฆาราม และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ไปมอบทุนให้ 4 โรงเรียนในจังหวัดนครนายก ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดวังยายฉิม โรงเรียนวัดท่าชัย และโรงเรียนวัดหุบเมย