ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 4 (วิศวกรโยธา)

สืบเนื่องจากหลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 4 (วิศวกรโยธา) ที่ทางบริษัทฯได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อมาเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว และตามที่ผู้สมัครได้ส่งใบสมัครมาเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรของทางบริษัท ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์)

ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โปรดเลือกรอบการสัมภาษณ์ ตามวันและช่วงเวลาที่ได้ระบุ และกรุณาแจ้งกลับมายัง คุณเทียนศรี บางม่วงงาม โทรศัพท์ 02-150-0539 ต่อ 107 หรือ 090-519-1659, 061-420-5693 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์

​สถานที่สอบสัมภาษณ์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (แผนที่บริษัท)