ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 3 (วิศวกร M&E)

สืบเนื่องจาก หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 3 (วิศวกรM&E)  ที่ทางบริษัทฯได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมไฟฟ้า ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และรวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี เพื่อมาเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว และตามที่ผู้สมัครได้ส่งใบสมัครมาเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรของทางบริษัท ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ดังเอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์)

ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โปรดเลือกรอบการสัมภาษณ์ ตามวันและช่วงเวลาที่ได้ระบุ และกรุณาแจ้งกลับมายัง คุณศุภรัตน์ รัศมิทัต โทรศัพท์ 02-150-0539 ต่อ 106 หรือ 063-446-2485, 061-420-5693  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 

สถานที่สอบสัมภาษณ์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (แผนที่บริษัท)