“สนามบินแห่งอนาคต”

ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน ถือเป็นช่องทางในการคมนาคมและการขนส่งหลักที่มีความสำคัญยิ่งในการเดินทางระหว่างประเทศทางหนึ่ง ปัจจุบันปริมาณการใช้สนามบินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบก้าวกระโดดทั้งในเชิงจำนวนผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งมีผลทำให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับมุมมองด้านเศรษฐกิจแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสนามบินเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้ให้กับประเทศช่องทางหนึ่งที่มีความสำคัญ อ่าน “สนามบินแห่งอนาคต โดย คุณไพบูลย์ หาญวัฒนานุกุล ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 28 – วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 หน้า 12