Follow us

TEAM GROUP

Home รายงานประจำปี

รายงานประจำปี

Form 56-1 One Report 2021

 

 

  Download PDF

 

 

เอกสารแนบ Form 56-1 One Report 2021

  เอกสารแนบแบบ ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 1

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด

ในสายงานบัญชีและการเงินผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ดาวน์โหลด

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลด