มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 และ 3

คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ทีมกรุ๊ป มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “เทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 3 (วิศวกรโยธา)” และหลักสูตร “การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สำหรับวิศวกรใหม่ รุ่น 2 (วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้า)” จากนั้นคุณชวลิต จันทรรัตน์ ดร.สิริมิตร บุญยืน ดร.อภิชาติ สระมูล คุณมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์ และคุณดนัยศักดิ์ ปัญญาไว ได้มอบบัตรพนักงานให้แก่วิศวกรใหม่ และจัดพิธีผูกข้อมือเพื่อเป็นการรับขวัญน้องๆ ทั้ง 32 คน จัดโดย สถาบันการบริหารจัดการและเทคโนโลยี่ (IMT)