ทีมกรุ๊ปสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้อำนวยการ-ทรัพยากรมนุษย์ ทีมกรุ๊ป มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนบุตรหลานข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เป็นจำนวนเงิน 21,000 บาท เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยในปี 2563 ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563 ทางสถานีตารวจนครบาลโคกครามได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อให้บุตรหลานข้าราชการตารวจได้มาร่วมกิจกรรมและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสาคัญของเด็กให้มากขึ้นอีกทั้งเป็นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในสังคมและมีพัฒนาการตามวัย โดยมี พันตารวจเอก ธีรศักดิ์ ภิญโญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม เป็นผู้รับมอบ