TEAM Kids สานต่อที่พ่อทำ” เรื่อง “รู้รักษ์พลังงาน”

การศึกษาไม่ได้จำกัดเฉพาะในห้องเรียน รู้รักษ์พลังงานใช้อย่างรู้คุณค่า ทีมกรุ๊ป โดยมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม “TEAM Kids สานต่อที่พ่อทำ” เรื่อง “รู้รักษ์พลังงาน” ให้แก่เยาวชนระดับชั้น ป. 5-6 โรงเรียน

​ในเขตพื้นที่ จ.นครนายก และ จ.นครสวรรค์ ที่ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์ โดยน้อมนำเอาคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางปฏิบัติ

​นายพีรวัธน์ เปรมชื่น กรรมการ ทีมกรุ๊ป และรองประธานกรรมการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ให้เกียรติเปิดโครงการที่ รร.วัดท่าด่าน จ.นครนายก โดยมีเยาวชนจำนวน 106 คน จาก รร.วัดท่าด่าน รร.วัดท่าชัย รร.วัดหุบเมย และ รร.วัดวังยายฉิม เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายสายัณห์ คะเชนทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง พร้อมคณะวิทยากรจาก กฟผ. มาร่วมกิจกรรมและจัดการบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนร่วมกับวิทยากรของทีมกรุ๊ป ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกิจกรรมฐานความรู้เสริมทักษะให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

สำหรับเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จัดที่ รร.วัดบ้านมะเกลือ มีเยาวชนเข้าร่วม 106 คน จาก รร.วิชาวดี รร.วัดเขามโน รร.วัดบ้านมะเกลือ และ รร.วัดศรีสวรรค์สังฆาราม โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และนายวิโรจน์ สุวรรณสัมฤทธิ์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง กฟผ. ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560