ทีมกรุ๊ป สนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป กรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำพนักงานจิตอาสา ไปร่วมกิจกรรม “มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562” ให้แก่น้องๆ นักเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดนครนายก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน วัดท่าชัย วัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย โดยการมอบทุนการศึกษานี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนไทย

โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ คณะแรกเดินทางไปมอบทุน ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน นำโดย คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น คณะที่สอง โรงเรียนวัดหุบเมย โดย คุณชวลิต จันทรรัตน์ คณะที่สาม โรงเรียนวัดท่าชัย โดยคุณดำรง วิทยศิริ คณะที่สี่ โรงเรียนวัดวังยายฉิม โดย ดร.สิรินิมิตร บุญยืน