ไทยขับเคลื่อนอาเซียนต่อสู้ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติมิใช่สิ่งใหม่ แต่อยู่คู่กับโลกมานานหลายพันล้านปี ในอดีตภัยธรรมชาติเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยสร้างที่อยู่อาศัยให้มวลมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย อ่าน …ไทยขับเคลื่อนอาเซียนต่อสู้ภัยพิบัติ โดย ประดาป พิบูล ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 11–14 มษายน 2562 หน้า 17