รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เพิ่มคุณภาพชีวิตคนเมือง-ศก.

อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในกรุงเทพมหานครแต่ละปี ก่อให้เกิดความแออัด และส่งผลให้เกิดความคับคั่งของการจราจรจากรถยนต์ส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น สวนทางกับพื้นผิวจราจรที่มีอยู่อย่างจำกัด ระบบขนส่งสาธารณะทางรางจึงถูกผลักดันให้นำเข้ามาใช้ขนส่งผู้โดยสารในหลายๆ เส้นทาง เพื่อลดปัญหาการจราจร และตอบสนองความต้องการในการดำเนินชีวิตของคนเมืองที่มีความเร่งรีบ อ่าน… รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เพิ่มคุณภาพชีวิตคนเมือง-ศก. โดย คุณสิทธิพงษ์ อินจง และคุณจิรวัส จันทรสุธา ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 หน้า 10