ทดสอบ

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ขอบเขตงานบริการ : ศึกษาและจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนโดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงโดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4 – 7 ซึ่งมีอายุการใช้งานครบ 25 ปีโรงไฟฟ้าแห่งใหม่นี้จะประกอบด้วยอาคารติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคต่างๆบนพื้นที่ประมาณ 44 ไร่มีกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์โรงงานไฟฟ้าใหม่นี้จะปล่อยสารก่อมลพิษน้อยกว่าโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4 – 7 ในปัจจุบัน

 

กฟผ. ได้มอบหมายให้ทีมกรุ๊ปทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย