โครงการก่อสร้างโรงงานยากระต่ายบิน

เจ้าของโครงการ : ​บริษัท ห้างขายยาไทย 1942 จำกัด

ขอบเขตงานบริการ :ออกแบบรายละเอียด บริหารและควบคุมการก่อสร้าง

บริษัท ห้างยาไทย 1942 จำกัด มีความประสงค์ในการที่จะย้ายฐานการผลิตจากโรงงานผลิตยาเดิม ไปที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาครจังหวัดสมุทรสาคร บนพื้นที่  15 ไร่ เพื่อรองรับการขยายตัวของ บริษัทฯ ในอนาคต และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานใหม่ PIC/S และสามารถเป็น Contract Manufacturer

 

ทีมกรุ๊ป ดำเนินการออกแบบรายละเอียดโรงงานผลิตยาแห่งใหม่ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน GMP (PIC/S), กฎหมายควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติโรงงาน รวมถึงงานควบคุมการรื้อถอนและขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์จากโรงงานปัจจุบันไปติดตั้งที่โรงงานผลิตยาแห่งใหม่ การควบคุมการย้ายฐานการผลิต