การบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่2 ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

เจ้าของโครงการ  : กรมช่างโยธาทหารเรือ

ขอบเขตงานบริการ : บริหารโครงการก่อสร้าง

การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

(Eastern Economic Corridor: EEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ การซ่อมบำรุงอากาศยาน การพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีด้านการบินและอวกาศและด้านความมั่นคง และการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และกลุ่มอาเซียน (ASEAN)

 

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างทางวิ่งทางขับที่ 2 ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ประกอบด้วยงาน 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนงานที่ 1 งานบริหารโครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 งานก่อสร้างทางขับจากทางวิ่งที่ 1 ไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน งานก่อสร้างลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค สนามบิน และงานอุโมงค์ ส่วนงานที่ 2 การประสานงานโครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างหอบังคับการบิน โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน โครงการเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก งานเชื่อมต่อระบบขนส่ง และ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมช่างโยธาทหารเรือ