โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลน

เจ้าของโครงการ : ​บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด

ขอบเขตงานบริการ : ​ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าบ้านเลนของบริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 11.8825 ไร่ ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบโคเจนเนอเรชั่น มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 137 เมกะวัตต์ ไอน้ำสูงสุดประมาณ 30 ตันต่อชั่วโมงหรือน้ำเย็นสูงสุดประมาณ 5,500 ตันความเย็น เพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และช่วยแบ่งเบาภาระด้านการลงทุนของรัฐในระบบการผลิต และระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 

ภายหลังจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลงจำนวนเซลล์ของหอหล่อเย็น การเปลี่ยนแปลงผังองค์ประกอบโครงการ และการเปลี่ยนแปลงสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต

 

ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการศึกษา จัดทำรายงาน วิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ