โครงการการปรับตัวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนของพื้นที่สูง

เจ้าของโครงการ : ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

ขอบเขตงานบริการ : ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

 
 

 

โครงการนี้เป็นการสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสร้างขีดความสามารถของบุคคลากรและสถาบันเพื่อประเมินความเปราะบางของภาคการเกษตร สาธิตแนวปฏิบัติด้านเกษตรกรรมเท่าทันภูมิอากาศ (CSA) และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์อาหารเกษตร รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการบูรณาการข้อกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการวางแผนการเกษตร โดยมุ่งเน้นถึงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในจังหวัดน่านเพื่อบรรลุผลในระยะยาวที่มีต่อ “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรในพื้นที่สูง” ซึ่งพื้นที่โครงการในจังหวัดน่านนี้จะเป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรในภูมิภาคต่อไป

 

คณะที่ปรึกษาที่ปฏิบัติงานนี้ ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) Nippon Koei Co, Ltd และ ทีมกรุ๊ป โดย ทีมกรุ๊ปเป็นฝ่ายสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางด้านมิติหญิงชายและพัฒนาสังคม และเกษตรดิจิทัล

 

ข้อมูลโครงการสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.ccaa.ait.ac.th