โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าเรือน้ำลึกทวาย และถนนเชื่อมด่านพุน้ำร้อนเมียนมา

เจ้าของโครงการ : ​บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตงานบริการ : ​ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมืองทวายตั้งอยู่ริมทะเลอันดามัน แคว้นตะนาวศรี เมียนมา อยู่ในเขตน้ำลึกที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก เมื่อโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายก่อสร้างแล้วเสร็จ เมืองทวายจะกลายเป็นเมืองท่าสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะเชื่อมต่อการเดินทางและขนส่งสินค้ากับมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา และสามารถขนส่งสินค้าได้มากถึง 100 ล้านเมตริกตันต่อปี โครงการท่าเรือน้ำลึกทวายแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน คือ

 

1. การสร้างระบบสาธารณูปโภค

2. การสร้างท่าเรือน้ำลึก และ

3. การสร้างนิคมอุตสาหกรรม

 

ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้ทำการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) ในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย