โครงการสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

เจ้าของโครงการ  : สำนักงานการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตงานบริการ : สำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย

โครงการสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการศึกษาเดิมที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) ในพื้นที่เขตห้วยขวาง เพื่อรวบรวมน้ำเสียส่งเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตห้วยขวางทั้งหมดและพื้นที่ใกล้เคียง รวมแล้วประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร

 

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ศึกษาความเหมาะสม คัดเลือกระบบรวบรวมน้ำเสียที่เหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียที่ได้รับการคัดเลือกจากการศึกษาความเหมาะสม รวมทั้งจัดทำเอกสารประกวดราคาและประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดประชุมประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแผ่นพับและสื่อวิดีทัศน์