งานจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์และแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) บินสำรวจเมืองบุนเหนือ สปป. ลาว

เจ้าของโครงการ : AIDC Co., Ltd.

ขอบเขตงานบริการ : สำรวจ จัดทำแผนที่ และให้คำปรึกษา

AIDC Co., Ltd. ต้องการจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์และแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองบุนเหนือ แขวงพงสาลี ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ประเทศเวียดนามทางทิศตะวันออก แขวงหลวงพระบางทางทิศใต้ และแขวงอุดมไซทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ AIDC Co., Ltd. ตระหนักเห็นทำเลยุทธศาสตร์ของเมืองบุนเหนือที่เชื่อมต่อกับประเทศจีน เมียนมา เวียดนาม และไทย จึงต้องการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าการเกษตรของประเทศ

 

ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้สำรวจ จัดทำแผนที่เมืองโดยใช้เทคโนโลยีโดรน (Drone) พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการ