โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ

เจ้าของโครงการ : บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่

ขอบเขตงานบริการ : บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการประกอบด้วย

 

– อาคารผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสาร สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น กว้าง 111 เมตร ยาว 444 เมตร สูง 42.85 เมตร พื้นที่รวม 563,000 ตารางเมตร และระบบสายพานลำเลียง ระบบไฟฟ้า-เครื่องกล งานตกแต่งภายใน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

 

– อาคารเทียบเครื่องบิน พื้นที่ 40.25 เมตร กว้าง 3,263 เมตร สูง 25 เมตร ประกอบด้วยอาคารเทียบเครื่องบิน สูง 4 ชั้น และ1ชั้นใต้ดิน พื้นที่รวม 381,000 ตารางเมตา และงานไฟฟ้า-เครื่องกล หลุมจอดอากาศยาน หอบังคับการบิน งานตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค และระบบควบคุมไฟฟ้าด้วยสัญญาณ SCADA

 

– สถาปัตยกรรมภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร (Artworks for the Passenger Terminal Complex)

 

– ถนนทางเข้ายกระดับ งานก่อสร้างถนนคู่ขนาน รวมทั้งคันขอบทางเข้า-ออก ถนนต่างระดับเข้าอาคารที่พักผู้โดยสาร ทางสาธารณะส่วนที่เป็นทางยกระดับของถนนบริเวณทางเข้าอาคารที่พักผู้โดยสาร และลานจอดรถ