โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะ หน่วยที่ 1-2 จังหวัดสงขลา

เจ้าของโครงการ  : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ขอบเขตงานบริการ : ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะดำเนินการปรับปรุงเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ให้สามารถเดินเครื่องได้ทั้งการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดีเซล โดยจะพิจารณาเพิ่มเติมอุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบจ่ายเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลและระบบ หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองของโรงไฟฟ้าจะนะ ในกรณีที่มีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ หรือปริมาณก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า

 

ทีมกรุ๊ปได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (พ.ศ. 2555) รวมทั้งการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยมุ่งเน้นเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ และ/หรือจะมีผลกระทบต่อโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ซึ่งจะคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เป็นสำคัญ