โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน : ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา และส่วนต่อขยายไปยังจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางรางในภาคตะวันออกให้มีความสมบูรณ์ ต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 (โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา) ให้มีศักยภาพ รองรับการขนส่งทางรางของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือ และท่าอากาศยานภาคกลางและ ภาคตะวันออก และรองรับการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งทางราง ลดต้นทุนและระยะเวลาการเดินทาง และจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งทางรางมากขึ้น

 

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษา ความเหมาะสมของโครงการ มีแนวเส้นทางครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ทำการศึกษาครอบคลุมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่ศึกษาตามแนวเส้นทาง และการออกแบบ เบื้องต้นของโครงการ